รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อัพเดทวันที่ 01 กรกฎาคม 2565
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
2,354 คน
สะสม 4,525,269 คน
ในประเทศ
2,350 คน
สะสม 4,500,234 คน
จากต่างประเทศ
4 คน
สะสม 25,035 คน
จำนวนผู้ป่วยรักษาหายรายใหม่
2,154 คน
สะสม 4,470,490 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
16 คน
สะสม 30,664 คน
อัพเดทวันที่ 01 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00น.
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
21 คน
สะสม 69,406 คน
ในประเทศ
21 คน
สะสม 69,320 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 86 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
2 คน
สะสม 408 คน
จังหวัดเชียงราย
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
1 คน
สะสม 11,354 คน
ในประเทศ
1 คน
สะสม 11,147 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 207 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 216 คน
จังหวัดน่าน
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
4 คน
สะสม 15,325 คน
ในประเทศ
4 คน
สะสม 15,322 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 3 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 38 คน
จังหวัดพะเยา
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
1 คน
สะสม 8,870 คน
ในประเทศ
1 คน
สะสม 8,867 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 3 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 66 คน
จังหวัดแพร่
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
6 คน
สะสม 11,356 คน
ในประเทศ
6 คน
สะสม 11,352 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 4 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
1 คน
สะสม 75 คน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 6,023 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 6,021 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 2 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 79 คน
จังหวัดลำปาง
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 13,634 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 13,631 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 3 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 119 คน
จังหวัดลำพูน
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
3 คน
สะสม 5,784 คน
ในประเทศ
3 คน
สะสม 5,783 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 1 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 38 คน