รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อัพเดทวันที่ 10 สิงหาคม 2565
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
2,335 คน
สะสม 4,611,741 คน
ในประเทศ
2,335 คน
สะสม 4,586,675 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 25,066 คน
จำนวนผู้ป่วยรักษาหายรายใหม่
2,151 คน
สะสม 4,558,947 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
32 คน
สะสม 31,695 คน
อัพเดทวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00น.
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
24 คน
สะสม 70,104 คน
ในประเทศ
24 คน
สะสม 70,018 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 86 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
3 คน
สะสม 432 คน
จังหวัดเชียงราย
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
2 คน
สะสม 11,504 คน
ในประเทศ
2 คน
สะสม 11,297 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 207 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 218 คน
จังหวัดน่าน
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
4 คน
สะสม 15,358 คน
ในประเทศ
4 คน
สะสม 15,355 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 3 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 41 คน
จังหวัดพะเยา
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 8,962 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 8,959 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 3 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 67 คน
จังหวัดแพร่
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
5 คน
สะสม 11,458 คน
ในประเทศ
5 คน
สะสม 11,454 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 4 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 82 คน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 6,048 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 6,046 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 2 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 79 คน
จังหวัดลำปาง
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
3 คน
สะสม 13,689 คน
ในประเทศ
3 คน
สะสม 13,686 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 3 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
2 คน
สะสม 139 คน
จังหวัดลำพูน
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
3 คน
สะสม 5,868 คน
ในประเทศ
3 คน
สะสม 5,867 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 1 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 45 คน