ลงทะเบียนประชุม/อบรม/สัมมนา

วันที่อบรม/สัมนา
เรื่อง
ติดต่อประสานงาน
ลงทะเบียน
31 ก.ค. 2563
เรื่อง : รุ่นที่ 2 อบรมบุคลากรการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยและประเมินผลโครงการแบบออนไลน์
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา
วันที่ : 31 ก.ค. 2563, 08:30 ถึง 31 ก.ค. 2563, 08:30
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 33
จำนวนทั้งหมด : 60
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

73174
30 ก.ค. 2563
เรื่อง : รุ่นที่ 1 อบรมบุคลากรการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยและประเมินผลโครงการแบบออนไลน์
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 3
วันที่ : 30 ก.ค. 2563, 08:30 ถึง 30 ก.ค. 2563, 16:30
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 29
จำนวนทั้งหมด : 60
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

73174
27 มิ.ย. 2562
เรื่อง : ประชุมและติดตามความก้าวหน้าการใช้งานระบบสแกนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วันที่ : 27 มิ.ย. 2562, 08:30 ถึง 27 มิ.ย. 2562, 16:30
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 22
จำนวนทั้งหมด : 30 คน
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

73135
5 มิ.ย. 2562
เรื่อง : ระบบสแกนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วันที่ : 5 มิ.ย. 2562, 08:30 ถึง 5 มิ.ย. 2562, 16:30
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 26
จำนวนทั้งหมด : 25 คน
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

73135