Cinque Terre
งานวิจัย
หัวข้อวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน
หัวข้อวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน
การศึกษาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการของเด็กไทย วัยแรกเกิด -5 ปี โดยใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็ก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นพ.สมัย ศิริทองถาวร
และคณะ
การศึกษาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิด ถึง 5 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ The Study of Child Developmental Norms of Chiang Mai Children from Birth to 5 Years นพ.สมัย ศิริทองถาวร
และคณะ
การพัฒนาแบบประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นพ.สมัย ศิริทองถาวร
และคณะ
การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (ปีที่ 1) 2559 ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์
ชิดาวรรณ สุยะก๋อง
และคณะ
การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (ปีที่ 2) 2560-2561 ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์
ชิดาวรรณ สุยะก๋อง
และคณะ
ผลของการนวดไทยต่อความแข็งเกร็งในเด็กสมองพิการอายุ 2-6 ปี ชนานาถ เนรัญชร
วิฑูรย์ โล่สุนทร
อานนท์ วรยิ่งยง
วราภรณ์ คำรศ
กาญจนา
คูณรังษีสมบูรณ์
ณัฐรีน ไชยวังราช
ภัทรวรรณ รังรงทอง
สิริวรรณ คำขวัญ
จิตติศักดิ์
พูนศรีสวัสดิ์
มณฑิกา
อาการทางคลินิกและความร่วมมือในการรับประทานยาของเด็กออทิสติกและเด็กสมาธิสั้น และความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของผู้ปกครองหลังได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิงการบำบัดแบบซาเทียร์โมเดล สุนทรี ศรีโกไสย
ภัทราวดี ดอนนอก
จุฬาภรณ์ สมใจ
พึงพิศ ศรีสืบ
ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา
รัตนา สายพานิชย์
เปรียบเทียบสภาวะสุขภาพจิตของผู้ปกครองเด็กออทิสติกและผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้นไทย สุนทรี ศรีโกไสย
กันต์กนิษฐ์ เปียงใจ
การทดสอบความเที่ยงในการใช้แบบวัดภาวะสุขภาพจิตสังคมของผู้ป่วยจิตเวชเด็ก (HoNOSCA) โดยพยาบาล จุฬาภรณ์ สมใจ
อัมพิกา มณีวงศ์
นิกร มูลวิจิตร
สุนทรี ศรีโกไสย
การตรวจสอบคุณสมบัติทางจิตมิติของดัชนีชี้วัดความเครียดของผู้ปกครอง สุนทรี ศรีโกไสย
พัชรี หมื่นชัย
ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา
รัตนา สายพานิชย์
© ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์. All rights reserved Design: IT RICD Team  ,  ข้อมูลผู้ดูแลระบบ