Cinque Terre

ทำเนียบหัวหน้ากลุ่มงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า

นายชาตรี กำลังเก่ง

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

พญ.กาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ทางเลือก

พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยออทิสติก

นางพรทิพย์ ธรรมวงค์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล

พญ.รชยา ปิงคลาศัย

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานนิติจิตเวช

ทพญ.นงลักษณ์ พงศ์ทวีบุญ

ตำแหน่ง ทันตแพทย์

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

นายสมนึก อนันตวรวงศ์

ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน

นายรณสิงห์ รือเรือง

ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก

หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานดนตรีละครและศิลปะบำบัด

นางนุจรี คำด้วง

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

ทนพญ. ปรีชญา พรหมมินทร์

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานวารสารวิชาการนานาชาติ
หัวหน้างาน Neurofeedback

นางขวัญใจ สันติกุล

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ

นางสาวน้ำค้าง เจริญคุณ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานเวชระเบียน

นางสาวพึงพิศ ศรีสืบ

ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
หัวหน้างานสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ

นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้างานตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง

นางสุนทรี ศรีโกไสย

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

นางสาวเสาวลักษณ์ สังการ์พินธุ์

ตำแหน่ง นักจิตวิทยาชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก
หัวหน้างานจิตสังคมบำบัดแนวตะวันออก

หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก

นางสาวจุฬาภรณ์ สมใจ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยใน

นางสาวอัญญรัตน์ แพงจันทร์

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

นางสาวศุภลักษณ์ ชัยยา

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

นางงามพันธุ์ ชิตมินทร์

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

หัวหน้างานกายภาพบำบัด

นางศิริพร หอมคำวะ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ

นายนัฑพงศ์ คำแก้ว

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

นายภัทราวุธ กิ่วแก้ว

ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ

หัวหน้างานกิจกรรมบำบัด

นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานการพยาบาลประเมินพัฒนาการและห้องสมุดของเล่น

นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน

นางสาวพรพิริยา อภิพรจีรภัทร์

ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ

หัวหน้างานอรรถบำบัด

นางสาวชฎาภรณ์ สอนใจ

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

หัวหน้างานการแพทย์แผนไทย

Update ข้อมูล เมื่อวันที่ 23/6/2562