Cinque Terre

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าชื่อ –สกุล นายรณสิงห์ รือเรือง
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก ชำนาญการพิเศษ (ด้านวิชาการ)
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สังกัด กรมสุขภาพจิต
ประวัติส่วนตัว : เกิดวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2514   อายุราชการ 22 ปี 6 เดือน


ประวัติการศึกษา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านจิตวิทยาคลินิก พัฒนาการเด็กและการให้คำปรึกษาครอบครัว
ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (วิทยากรงานประชุม/อบอรม/หลักสูตร หรืออื่นๆ)
ผลงานวิชาการ หลักสูตร


© ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์. All rights reserved Design: IT RICD Team  ,  ข้อมูลผู้ดูแลระบบ