Cinque Terre

ทำเนียบแพทย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า

พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

พญ.กาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์

พญ.ชุตินาถ ศักรินทร์กุล

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

เชี่ยวชาญด้านจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

พญ.สุวรรณทิพย์ พัชรานุรักษ์

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

พญ.รชยา ปิงคลาศัย

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

พญ.นภสร จรูญศรีโชติกำจร

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

พญ.แพรว ไตลังคะ

ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ

ทพญ.อัญญรัตน์ แพงจันทร์

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ