Cinque Terre
เครือข่ายวิทยากร
เรื่อง วิทยากร หน่วยงาน
เรื่อง วิทยากร หน่วยงาน
ความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก นายแพทย์อร่าม ลิ้มตระกูล
นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์
รพ.นครพิงค์
รพ.น่าน
รพ.ลำพูน
หลักการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และแนะนำอุปกรณ์ (DSPM) นางอมรา วทัญญูคุณากร
นางสาวจุฬาภรณ์ สมใจ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วิธีการประเมินพัฒนาการและฝึกปฏิบัติตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) นางสาวจุฬาภรณ์ สมใจ
นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงค์
นางอมรา วทัญญูคุณากร
นางสาวณุภัทรณีย์ จิรพิพัฒนากุล
นพวรรณ บัวทอง
กาญจน์ภัทร ไทยธวัชรวงษ์
อัมพิกา มณีวงศ์
ลัดดาวัลย์ อรัญญกานนท์
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วิธีการประเมินพัฒนาการและฝึกปฏิบัติตามคู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM) นางสาวจุฬาภรณ์ สมใจ
นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงค์
นางอมรา วทัญญูคุณากร
นางสาวณุภัทรณีย์ จิรพิพัฒนากุล
นพวรรณ บัวทอง
กาญจน์ภัทร ไทยธวัชรวงษ์
อัมพิกา มณีวงศ์
ลัดดาวัลย์ อรัญญกานนท์
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
โปรแกรมการบันทึกข้อมูลการติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยง LCDIP อ.ดร.ปริวัตร เขื่อนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โปรแกรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM อ.ดร.ปริวัตร เขื่อนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาระบบการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์และการเรียน(Hero consultant) นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา
นางศุภัคพิมล ปาแปง
นางไพรออ มูลวิจิตร
นางลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์
นางวิศาลินี เวฬุดิตถ์
นายสมนึก อนันตวรวงศ์
นางรณสิงห์ รือเรือง
นางสาวสุรีรักษ์ พิลา
นางสาวพัชนี พัฒนกิจโกศล
นางวันทนา สมมิตร
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
© ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์. All rights reserved Design: IT RICD Team  ,  ข้อมูลผู้ดูแลระบบ