Cinque Terre

ติดต่อ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 196 หมู่ 10 ตำบล ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทร : 0-5390-8300-49

โทรสาร : 0-5390-8330© ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์. All rights reserved Design: IT RICD Team  ,  ข้อมูลผู้ดูแลระบบ