การลากิจส่วนตัว

0

วัน

0

ชั่วโมง

ดูเพิ่มเติม
การลาป่วย

0

วัน

0

ชั่วโมง

ดูเพิ่มเติม
การลาคลอดบุตร

0

วัน

0

ชั่วโมง

ดูเพิ่มเติม
การลาพักผ่อน

0

วัน

0

ชั่วโมง

ดูเพิ่มเติม
การลาไปราชการ

0

วัน

0

ชั่วโมง

ดูเพิ่มเติม
การลาไปช่วยราชการ

0

วัน

0

ชั่วโมง

ดูเพิ่มเติม
การลาไปศึกษาต่อ

0

วัน

0

ชั่วโมง

ดูเพิ่มเติม
การลาลงเวรและออฟเวร

0

วัน

0

ชั่วโมง

ดูเพิ่มเติม
การลาช่วยเหลือภรรยาคลอดบุตร

0

วัน

0

ชั่วโมง

ดูเพิ่มเติม
การขออนุญาติใช้รถ

0

วัน

0

ชั่วโมง

ดูเพิ่มเติม